Styrelsen

Förbundsordförande
Jan Wiede

Ledamöter
Helena Sundqvist, vice ordförande
Ulf Johansson, sekreterare
Peter Tidbeck, skattmästare
Mats Lunderquist
Sandra Granfeldt

Suppleant
Fatima Carlsson

Adjungerade till styrelsen
Peter Hodor, generalsekreterare
Michael Granström, sportchef (vid behov)

Utdrag ut stadgarna (Fullständiga stadgar se Blå Boken)

§ 1
Svenska Bowlingförbundet har till ändamål att administrera bowlingidrotten i Sverige samt verka för dess utveckling och utbredning.

Svensk bowling skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseenden.

Svensk bowling skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Svensk bowling skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Svensk bowling skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Bowlingidrotten omfattar såväl bowling som asfaltkägel.

§ 6
BESLUTANDE ORGAN
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte samt förbundsstyrelsen.

§ 30
SAMMANSÄTTNING Förbundets styrelse utgöres av förbundsordföranden och fem ordinarie ledamöter. Dessutom utses av förbundsmötet en suppleant till styrelsen. Båda könen ska vara representerade i styrelsen.

Till förbundsstyrelsen adjungeras generalsekreteraren och representant för Asfaltkägelsektionen.

§ 31
MANDATTID
Styrelsen som är gemensamt ansvarig för förbundets förvaltning, fungerar från ordinarie förbundsmöte till och med nästföljande ordinarie förbundsmöte.

§ 37
FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDE
Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet.

§ 45
Förbundsstyrelsen förbehålls bestraffningsrätten i nedan närmare angivna fall:

 1. SvBF:s mästerskapstävlingar;
 2. Annan av SvBF sanktionerad tävling;
 3. Läger och kurser anordnade av SvBF;
 4. Internationella tävlingar och mästerskap.

Kommentar: Förbundsstyrelsen äger rätt att överlåta bestraffningsrätten till något av sina organ.

§ 46
Förutom vad som föreskrivs i §§ A 30-A 45 under huvudrubrikerna Förbundsstyrelsen och Förbundsstyrelsens åliggande åligger det förbundsstyrelsen bland annat att:

 1. verkställa förbundsmötets beslut;
 2. utfärda erforderliga föreskrifter och instruktioner;
 3. besluta om landskamper och internationella tävlingar;
 4. anordna seriesystem och andra nationella tävlingar, samt besluta om nationella tävlingar i övrigt;
 5. föra protokoll, medlemsmatrikel, straffliggare m.m.;
 6. förvara inkommande skrivelser samt kopior av utgående skrivelser;
 7. förvalta SvBF:s medel på ett betryggande sätt;
 8. föra fullständiga räkenskaper;
 9. besluta om anslag samt upptagande eller beviljande av lån;
 10. inrätta och indraga befattningar hos SvBF;
 11. bestämma om organisationen av, samt tjänsten vid SVBF:s kansli och tillsätta tjänstemän och övriga befattningshavare;
 12. besluta om löner och arvoden;
 13. besluta om tecknande av SvBF:s firma;
 14. tillse, att SvBF:s material, arkiv, samlingar och övrig egendom vårdas, underhålls samt försäkras till betryggande belopp samt föra inventarieförteckning över SvBF:s egendom;
 15. senast en månad före ordinarie förbundsmöte till förbundsrevisorerna överlämna räkenskaperna;
 16. upprätta röstlängd för förbundsmötet enligt SvBF:s stadgar § A 15;
 17. upprätta röstlängd för SDF-möte;
 18. godkänna tävlingsfunktionärer och instruktörer;
 19. besluta om förtjänsttecken, diplom och övriga utmärkelser;
 20. upprätta berättelse över SvBF:s verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret;
 21. upprätta resultat- och balansräkning per den 30 juni samt lämna förslag till förbundsmötet i anledning av SvBF:s vinst eller förlust;
 22. upprätta förslag till SvBF:s inkomst- och utgiftsstat;
 23. bereda ärenden som skall behandlas vid förbundsmötet;
 24. föra SvBF:s och dess organisationers talan gentemot utländsk idrottsorganisation;
 25. vidtaga i World Bowling samt ETBF föreskrivna åtgärder i fråga om förseelser, begången av utländsk spelare, funktionär eller organisation;
 26. föra anteckningar rörande svenska rekord;
 27. föra register över innehavare av förtjänstmedaljer, hederstecken, diplom och andra utmärkelser;
 28. avgiva yttrande, som infordras av Riksidrottsförbundet;
 29. om så erfordras granska SDF:s, distriktsombudsman och till SvBF ansluten förenings räkenskaper och handlingar, dock endast vad det gäller bowlingidrotten;
 30. i övrigt besluta i frågor rörande bowlingidrotten;
 31. enligt Riksidrottsförbundets stadgar utöva prövningsrätt i överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärenden samt i bestraffningsärenden enligt RF:s Kap 14 och 15;
 32. pröva och avgöra fråga om upptagande av ny förening samt uteslutning av förening;
 33. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;
 34. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden.
 35. aktivt verka för en drog- och dopingfri idrott inom vår verksamhet

Arbetsordning:

Arbetsordning för styrelsen och generalsekreterare beslutad 2018-10-28 

Arbetsordning för styrelsen och generalsekreterare beslutad 2018-10-28
Arbetsordning för styrelsen och generalsekreterare beslutad 2018-10-28