Policy och riktlinjer

Klicka här för att ladda hem som PDF-fil

Bowling – en sport för alla
Alla har rätt att vara med! Varken ålder, kön, nationalitet, utseende,  religion, samhällsgrupp, sexuell läggning, fysisk styrka, snabbhet, handikapp eller något annat får utgöra något hinder för att deltaga i våra verksamheter.

Barn & Ungdom
Bowlingen vill bidraga till att utveckla barn och ungdomar till trygga och självständiga individer, som även skall fungera bra i grupp. Genom aktivt föreningsliv och positivt ledarskap vill vi ge stöd och stimulans åt den växande generationen.

Verksamheten för barn skall bygga på lek och glädje. Den skall lära individerna visa hänsyn och respekt.

Verksamheten i ungdomsåren skall fortfarande baseras på lek och glädje, men kan nu även innehålla prestationsinriktad träning och tävling. För ungdomar skall glädje och gemenskap vara ledord, tävling komma i andra hand.


Från bredd till elit
Utbudet skall täcka samtliga nivåer i en individs utveckling. För att uppnå detta skall vi samverka mellan lokal, regional och nationell nivå. Det skall finnas möjlighet att ”klättra” i svårighetsgrad i både tränings- och tävlingsverksamhet, från knatteskola till landslagsuppdrag.


Mångfald
Kön
Vi skall verka för att utöka antalet kvinnor inom vår sport. Speciella satsningar för damer premieras, både på spelar- och ledarsidan.
Båda könens utövning skall värderas och prioriteras likvärdigt. Kvinnor och män skall ha lika rätt till inflytande i beslutande organ.

Ålder
Vi skall vara stolta över att vår sport kan utövas av alla åldrar. Vi skall verka för att aktiviteter för alla åldrar skall erbjudas, från barnkalas till pensionärsbowling.

Etnisk bakgrund
Lagsporter enar människor som få andra aktiviteter gör. Individer skall uppmuntras att lära känna varandra, respektera och förstå varandras värderingar för att motverka främlingsfientlighet. 
Vi skall medverka till att åstadkomma en naturlig integration i samhället.

Minoriteter
Inom bowlingen skall ingen behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag. Vi vill ge alla som deltar en kamratlig och socialt trygg gemenskap. Vi skall påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.


Tillgänglighet
Bowlingen vill locka alla. Vi strävar mot att hinder i form av avstånd, brist på banor och öppettider skall minimeras i möjligaste mån.
Handikapp får inte förhindra deltagande inom vår sport. Vi skall aktivt propagera för att samtliga bowlinghallar handikappanpassas.


Ledarskap
Vi vill medverka i RF’s satsnig på idéellt ledarskap. Vi vill att ledarskap i svensk bowling skall innebära ett ledarskap som man är stolt över, och att man förstår innebörden och vikten av att vara en svensk idrottsledare, med dess ansvar. Den svenska modellen med idéella ledare är den viktigaste länken i vår svenska idrott.
Genom kontinuerlig ledarutveckling för unga, av unga, på olika nivåer skall det goda ledarskapet bibehållas och utökas. Vi skall sträva efter en naturlig generationsväxling på samtliga nivåer.


Alkohol, Tobak och Narkotika
Bowlingen vill verka för att minska konsumtionen av alkohol och tobak i samhället.
I alla våra tävlingssammanhang är tobak, alkohol och narkotika förbjudna. Vi agerar aktivt mot all droganvändning.


Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel är en självklarhet inom vår sport. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer samma regler. Aktiva och ledare skall medverka till att vidmakthålla dessa attityder och värderingar.


Antidoping
Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Doping är fusk. Vi uppmanar alla att följa vår handlingsplan, som framtagits mot doping.
Vi ställer oss bakom kampanjen ”Rena Vinnare” och uppmanar alla att skriva under uppropet.


Uppmaning
Våra policies skall genomsyra samtliga verksamhetsområdens handlingsplaner. Alla kommittéer, projekt, föreningar och distriktsförbund förväntas konkretisera ovanstående i praktisk handling.
Svenska Bowlingförbundet önskar även att tävlingsarrangörer, hallägare och andra bowlingintressenter tar till sig och följer ovanstående policies.
Vi uppmanar också till att rapportera överträdelser eller misstanke om dessa så att vi snabbt skall kunna agera mot det inträffade.

Svenska Bowlingförbundet / styrelsen

Senast uppdaterad: 22-11-25 av Tim Davidsson