Årsmöte 2023

Årsmöteshandlingar förbundsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 1
Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 2
Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 3

Inkomna motioner

Motion 1 Införande Av Division 4, Skånes Bowlingförbund Motion 2 Spelbarhet, Skånes Bowlingförbund Motion 3 Samarbetsavtal, Skånes Bowlingförbund
Motion 4 Erfarenhetsutbyte, Skånes Bowlingförbund Motion 5 . Farmarlag, Skånes Bowlingförbund Motion 6 Deltagande I Serieslutspel
Motion 7 Orimliga Kvalkostnader, IKW Köping Motion 8 Spela Färdigt Matcher Under SM Slutspelet, Team Pergamon Motion 9 Ge Gravida Möjlighet Att Teckna Samarbetsavtal, X Calibur

Verksamhetsberättelse

 

Svenska Bowlingförbundet inbjuder till SDF konferens den 30 september och förbundsmöte den 1 oktober på Quality Hotel Winn i Haninge, enligt föredragningslista nedan.

                                            

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
 
11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni 
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. a) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Senast uppdaterad: 23-09-21 av Linus Wirén