Årsmöte 2024

Bilaga 3 - Ny seriestruktur

Svenska Bowlingförbundet inbjuder till SDF konferens och förbundsmöte den 10-11 februari 2024 på Quality Hotel Winn i Haninge, enligt föredragningslista nedan. Konferensen kommer att hållas parallellt med en Barn- och ungdomsledarkonferens och två av föreläsningarna kommer att vara gemensamma.

Föredragningslista extra förbundsmöte 2024

1. Mötets öppnande

2. Upprop och godkännande av fullmakter

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

6. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner:

6.1 Förslag till nytt seriesystem i nationella serien

7. Mötet avslutas

Senast uppdaterad: 24-01-05 av Tim Davidsson