Bestämmelser för Skånes Bf:s förtjänstutmärkelser

  1. Hedersnål
  2. Förtjänstnål
  3. Guldplakett
  4. Bordsstandar

Berättigade att inkomma med förslag är:

  1. Förbundets styrelse
  2. Föreningsstyrelser

Utmärkelser kan tilldelas person som genom mångårig verksamhet inom svensk bowlingsport åstadkommit nedanstående antal år:

  1. Hedersnål

Förbundsstyrelse i ledande befattning i minst 5 år. Ledamot i förbundsstyrelsen eller dess kommittéer i minst 10 år. Ledande befattning i föreningsstyrelse i minst 10 år Annan ledamot/funktionär i förening i minst 15 år

  1. Förtjänstnål Förbundsstyrelse i ledande befattning i minst 10 år Ledamot i förbundsstyrelse eller dess kommittéer i minst 20 år. Ledande befattning i föreningsstyrelse i minst 20 år Annan ledamot/funktionär i förening i minst 25 år

  2. Guldplakett Ledamot i förbundsstyrelse eller dess kommittéer i minst 25 år. Ledande befattning i föreningsstyrelse i minst 25 år Annan ledamot/funktionär i förening i minst 30 år

  3. Bordsstandar Förening, vid jubileumstillfälle, för minst 25 års medlemskap i förbundet.Enskild person som framfört svensk bowling på ett förtjänstfullt sätt eller på annat betydelsefullt sätt stöttat bowlingsporten.

Ansökningshandlingarna skall vara kansliet tillhanda senast en månad före den tidpunkt då utmärkelsen är avsedd attutdelas.

Ansökningsblanketter samt fullständiga bestämmelser kan rekvireras från Skånes Bf.

Utmärkelser från Svenska Bf skall på härför avsedd blankett vara Skånes Bf tillhanda senast 60 dagar före den tidpunkt

då utmärkelse är avsedd att utdelas, se i Blå Boken Kap I.

Utmärkelser från RF-SISU Skåne: kontakta RF-SISU Skåne på tel: 010-476 57 00 Se också deras hemsida

Senast uppdaterad: 22-12-21 av Carl Weiman