Extra årsmöte 26 september 2023

Styrelsen för Upplands Bowlingförbund kallar våra föreningar till extra årsmöte tisdagen den 26 september 2023 klockan 19.00. Extra årsmötet sker digitalt via Teams.

Styrelsen kallar sina föreningar till extra årsmöte tisdagen den 26 september 2023 klockan19.00 och mötet sker digitalt. 

Kallelse har den 16 september 2023 skickats till samtliga klubbar, i mejlet finns kallelse med dagordning samt fullmakt. 

Fullmakten vill vi att den skickas in för registrering senast den 24 september 2023, därefter kommer länk till Teams skickas ut till den representant som har fullmakt att närvara från föreningen. 

Kallelse till extra årsmöte i Upplands bowlingförbund

Tisdag den 26 september 2023 kl. 19.00 detta extra årsmötet.

Extra årsmötet kommer äga rum via Teams.

På dagordningen se nedan.

Fullmakten ska skickas in senast söndag den 24 september 2023, därefter kommer länk till det digitala mötet skickas till den som har fullmakten.

Välkommen!

Styrelsen genom Peter Tidbeck

Dagordning extra årsmöte 26 september 2023 kl. 19.00 via Teams

 1. Öppnande av extra årsmötet.
 2. Upprop och godkännande av fullmakter samt justering av röstlängd.
 3. Fastställande av dagordning för årsmötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare.
 8. Nyval av en (1) styrelserepresentant för två år.
 9. Nyval av en (1) styrelsesuppleanter för ett arbetsår.
 10. Nyval av en (1) ordinarie revisor för ett arbetsår.
 11. Avslutning av mötet.
Peter Tidbeck   16 september 2023 19:00