STADGAR FÖR Västerbottens Bowlingförbund

Innehåll

Kap 1. Allmänna bestämmelser Sida 2

Kap 2. Västerbottens Bowlingförbunds Årsmöte Sida 4

Kap 3. Västerbottens Styrelse Sida 8

Kap 4. Revisorer, Revision Sida 10

Kap 5 Valberedning Sida 11

KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ Uppgift Västerbottens Bowlingförbund (VBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta i enlighet med SvBF:s ändamål.

2 § Sammansättning Västerbottens Bowlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bowlingförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde VBF:s verksamhet utövas inom följande geografiska område Västerbottens län.

4 § Stadgar Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av VBF-årsmöte, extra VBF årsmöte och skall godkännas av Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte eller extra VBF årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Beslutande organ VBF:s beslutande organ är VBF-årsmötet, extra VBF-årsmöte och VBF-styrelsen. VBF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom VBF-styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår VBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den l maj till och med den 30 april.

7 § Sammansättning av styrelse m m Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

KAP 2 VBF-ÅRSMÖTE

8 § Sammansättning och beslutsmässighet VBF-årsmöte och extra VBF-möte är VBF:s högsta beslutande organ. VBF-årsmöte består av ombud för VBF:s röstberättigade föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av VBF styrelsen. VBF-årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i Vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9 § Yttrande- och förslagsrätt m m Yttrande- och förslagsrätt vid VBF-årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av VBF-styrelsen, VBF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SvBF:s och VBF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

10 § Kallelse m m VBF-årsmötet hålls årligen före 10 juni på dag, som VBF-styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av VBF-styrelsen genom kungörelse i av Svenska Bowlingförbundets årsmöte fastställda organ och VBF årsmöte fastställda organ till föreningarna senast en månad före årsmötet. Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings- och verksamhetsberättelser, VBF styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 10 dagar före mötet.

11 § Rösträtt Rösträtten vid VBF-årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 maj - 30 april Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 april har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Bowlingförbundet samt de förpliktelserna mot VBF som kan ha bestämts av VBF-årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts VBF. Varje röstberättigad förening har två röster. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt utöva föreningens rösträtt anges. Om detta inte angivits äger det ombud som nämnes först i fullmakten rätt att utöva föreningens rösträtt. Där icke annorlunda stadgas avgörs alla frågor med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. All omröstning sker öppet därest röstberättigat ombud vid val icke yrkar sluten omröstning.

12 § Ärenden vid VBF -mötet Vid VBF-mötet skall följande ärenden förekomma 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som VBF-styrelsen har upprättat för VBF. 2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 7. Föredragning och behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) VBF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/5 – 30/4.

b) VBF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/5 - 30/4. c) VBF:s revisorers berättelse för samma tid. 8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning. 9. Val av ordförande i VBF, tillika ordförande i VBF-styrelsen för en tid av ett år. 10. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. 11. Val av två suppleanter för en tid av ett år. 12. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet. räkenskaper och förvaltning inom VBF för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Val av ett lokalt ombud för varje ort med bowlinghall. 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvBF:s årsmöte. 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet. 17. Behandling av förslag till VBF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev årsavgift till VBF. 18. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 14 § samt av VBF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

13 § Valbarhet Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i till Svenska Bowlingförbundet ansluten röstberättigad förening. Ledamot eller suppleant i VBF styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i VBF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i3 kap 3 § RF:s stadgar. Person som innehar ledande befattning eller har ekonomiska intressen inom organisation eller företag som producerar eller marknadsför bowlingutrustning eller tjänster och är fristående från SvBF och dess organisation får inte väljas till ordinarie ledamot av VBF-styrelse.

Styrelsen kan dock för speciella uppdrag till sig adjungera person(er) tillhörande någon av ovanstående kategorier.

14 § Förslag till ärenden att behandlas vid VBF-årsmötet Förslag till ärende att behandlas vid VBF-årsmötet skall vara VBF styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer VBF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

15 § Extra VBF-årsmöte Extra VBF-årsmöte kan utlysas om styrelsen anser så erforderligt eller minst 2/3 av röstberättigade föreningar så påfordrar. Vid extra VBF-årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.

KAP 3 VBF STYRELSEN

16 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet VBF-styrelsen är, när VBF-årsmöte inte är samlat, VBF:s beslutande organ. VBF-styrelsen består av ordförande samt 6 (sex) övriga ledamöter, valda enligt 12 § 10 punkten. VBF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt tillsätter sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

17 § Åligganden VBF-styrelsen skall 1. Verkställa VBF-mötets beslut. 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa. 3. Handha ledningen av VBF:s verksamhet i enlighet med stadgar, instruktioner och bestämmelser, verkställa överordnade organisationers uppdrag och beslut samt utfärda erforderliga föreskrifter. 4. Verka för bowlingens utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens Intressen. 5. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvBF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord. 6. Handha och ansvara för VBF:s medel. 7. Bereda ärenden, som skall föreläggas VBF-möte, 8. Förelägga VBF-mötet förslag till VBF:s verksamhetsplan.

  1. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhanda hålla SvBF:s styrelse med upplysningar och yttranden.
  2. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar.
  3. Bestämma om organisationen av och tjänster vid VBF:s kansli samt i förekommande fall anställa VBF:s arbetstagare
  4. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.
  5. Besluta om förtjänsttecken och andra utmärkelser samt föra register över innehavare av desamma.
  6. Fastställa tid och plats för VBF-möte.
  7. Besluta om löner och arvoden.

18 § Arbetsår VBF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från VBF-mötet till och med nästkommande VBF-möte.

KAP 4 REVISORER, REVISION

19 § Revisorer och revision VBF:s revisorer, av vilka en valts av VBF-mötet enligt Il kap 7 § RF:s stadgar, skall granska VBF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före VBF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötet.

KAP 5 VALBEREDNING

20 § Sammansättning Valberedningen består av ordföranden och en övrig ledamot valda av VBF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

21 § Åligganden Valberedningen skall senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid VBF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast två månader före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

22 § Förslagsrätt Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12 §. Valberedningen skall senast 14 dagar före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

23 § Kandidatnominering Innan kandidatnomineringen börjar vid VBF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12 §.

24 § Särskilda bestämmelser 1. För förening och föreningsmedlem gäller av RF fastställda allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter. 2. För rätt att anordna och deltaga i tävlingar gäller av SvBF fastställda tävlingsbestämmelser.

  1. För tävling om distrikmästerskap och eventuellt B-distriktsmästerskap gäller av SvBF fastställda mästerskapsbestämmelser.
  2. För serietävling gäller SvBF:s fastställda seriebestämmelser.