Motioner till Svenska Bowlingförbundet

Till distrikten,

Här kommer en påminnelse om att 12 juni är senaste datumet att skicka in motioner till Förbundsmötet som är den 1 oktober. Svenska Bowlingförbundet har nedan tagit fram en mall för hur motionen bör vara strukturerad.

RUBRIK PÅ MOTIONEN

 

Bakgrund

Här ska motionären kortfattat beskriva de bakomliggande skäl till att motionen

skrivs. Det kan vara historik, statistiska fakta eller enbart motionärens uppfattning i en

fråga.

 

Förslag

Under denna rubrik ska motionären kortfattat beskriva sitt förslag till förändring. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits i ”Bakgrund”.

Den bör alltid innehålla vilken målsättning man hoppas nå med motionen och kan med

fördel delas upp i tydliga att-satser. Vissa förslag måste också tydligt beskriva när i tiden

förslaget ska gälla från.

 

Yrkande

Varje motion måste avslutas med ett eller flera yrkanden. Yrkandet ska vara formulerat så

att det tydligt framgår vad Förbundsmötet har att ta ställning till via tillstyrkan eller avslag på motionen.

 

Exempel på yrkande:

 

"Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar (motionären) på att Förbundsmötet beslutar att:

 

- uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning med uppgift att till Förbundsmötet 20xx

lämna förslag till stadgeändring av Svenska Bowlingförbundets stadgar.

- en remiss på förslag till stadgeförändringar ska gå ut till samtliga SDF och föreningar

senast den 1 december 20xx.”

 

Underskrift

Motionen ska vara undertecknad av behörig motionär och skickas in genom SDF senast den 12 juni innan Förbundsmötet. 

Helena Sundqvist   05 maj 2023 15:49