Hoppa till sidans innehåll

BUC


Inom Svenska Bowlingförbundet sköts huvuddelen av utbildnings- och utvecklingsfrågorna av en särskild samordnande organisation - Bowlingens Utvecklings Centrum, BUC (uttalas ”beuce”).

BUC leds av en styrgupp som är sammansatt av ledamöter bl.a. med ansvar för ungdoms- och elitfrågorna inom SvBF samt förbundets utbildningsansvarige tjänsteman. BUC är också organiserat i fyra underavdelningar, som ansvarar för att utbildnings- och utvecklingsbehovet tillgodoses från riksnivå ner till den lokala föreningsnivån.  

BUC:s styrdokument läs nedan eller hämta hem en PDF-fil
(reviderad 2004-09-01)


2. Verksamheternas omfattning
Verksamheten hålls samman av en styrgrupp som är navet i de fyra verksamhetsfälten. Styrgruppen består av förbundets utbildningsansvarige, ordföranden i ELK samt den ansvarige för varje verksamhetsområde. Inom hela centrat bör finnas minst 10 tränare, utbildade på och mycket väl förtrogna med förbundets officiella tränarmaterial.

UC vänder sig främst mot följande målgrupper :
- Ungdom, junior samt senior läger och tester
- Alla Sveriges bowlare som får enhetligt och kvalitativt bra utbildade tränare
- SDF som kan få hjälp och stöd i utbildningen av ledare, främst tränare
- Tidigare utbildade tränare som får möjlighet till vidareutbildning
- Svensk bowling totalt som får ett centra för att utveckla idrotten bowling.


2.1 Tränarutbildningen
- Inventera antalet verksamma tränare och föra register över dessa.
- Uppdateringar och förändringar i tränarmaterialen
- Tränarseminarier, symposier
- Anskaffa – hålla sig ajour kring tekniska – teoretiska – hjälpmedel för träning – utbildning
- Upprätta/ anskaffa facktidskrifter/ böcker samt göra ett register tillgängligt över Internetadresser med anknytning till vårt  verksamhetsfält.
- Initiera och stödja steg 1 och 2 utbildningar på distrikts och regionnivå
- Genomföra förbundets högsta tränarutbildningar (3-4)
- Utfärda tränarlicenser
- Uppgradering, repetitionsutbildning av steg 3 – 4 tränare
- Personlig tränarutveckling

Kommentarer
Gruppen skall fungera som den sammanhållande länken för våra högst utbildade tränare. Gruppen skall planlägga, genomföra följa upp och dokumentera tränarutbildningar. Varje år samla tränare för vidareutbildning.

Som en stödfunktion skall årligen SDF/region kunna få färdiga föreläsningskoncept för sina tränarträffar. Arrangera de specialutbildningar som finns inom de tre högsta tränarstegen. Gruppen bör omfatta fyra – fem namngivna tränare samt en – två administratörer.


2.2 SDF – supporten
- Support mot SDF, material, rådgivning, tränarförmedling
- Stödja och initiera utbildning på steg 1 och 2 nivå
- Genomföra centraliserad tränarutbildning steg 3
- Utbilda, uppdatera, informera distriktstränare och utbildningsledare samt ungdomsledare genom årliga träffar

Kommentarer
Gruppen skall fungera som ett stöd till SDF och vara pådrivare mot SDF att genomföra utbildningar för tränare på alla nivåer.
Genom årliga träffar med SDF ungdoms- utbildningsledare samt distriktstränare ge information och utbildning.
Gruppen skall skapa en "tränarbank" med lämpliga personer som är villiga att jobba med tränarutbildning och lägerverksamhet.
Steg 3 utbildning skall årligen ske på minst två platser. Här finns då möjlighet att se lämpliga kandidater för högre tränarutbildning.
Steg 4 utbildning sker om möjligt årligen.
Gruppen bör bestå av minst en tränare och en administratör.


2.3 Talangutveckling
- Ansvara för att det finns en "röd tråd" genom hela bowlingsportens organisation när det gäller att ta hand om och utveckla talanger
- Stödja och verka för samordningen i SDF/regioner
- Leda verksamheten i förbundets talanggrupper avseende läger och enskilda träningsprogram
- Lämna förslag för och medverka till att det finns en tävlingsverksamhet av hög kvalité väl anpassad till de olika åldersgrupperna.

Kommentar
Gruppen har som sin främsta uppgift att skapa kvalité och likformighet kring förbundets utbildning mot unga spelare.
Gruppen skall också vara ett stöd av såväl SDF/region som för förbundskaptenerna när det gäller lägerarrangemang och talanguppföljning.
Gruppen leder verksamheten i förbundets talanggrupper.
En mycket viktig del är att medverka till att det finns tävlingar anpassade för de olika åldersgrupperna.
Gruppen består av minst två tränare och en administratör.


2.4 Skola/idrott
- Ansvara för riksidrottsgymnasieverksamheten (RIG)
- Rådgivande i frågor som rör eftergymnasial utbildning, högskola, folkhögskola etc
- Bowlingsportens idrottsliga utveckling med nyheter och trender
- Kunna anordna tester fysiska – medicinska – psykiska samt svara för att efterföljande dokumentation blir tillgänglig.
- Ansvara för kontaktnätet mot externa samarbetsparter ex CPU, RF, SISU; UC, IH, SBHF m fl

Kommentarer
Gruppens främsta uppgift är att följa idrottens utveckling och utifrån denna ge förslag till anpassning – utveckling – förändring.
Gruppen skall leda ev projekt och tester.
Gruppen ansvarar för att RIG – verksamheten genomförs efter de riklinjer som skolverket, RF, kommun och SvBF ställer upp.
Gruppen skall sprida kännedom om och vara rådgivande i frågor som rör eftergymnasial utbildning.
Gruppen skall ha nära kontakt med övriga delar inom utvecklings och utbildningscentrum samt SvBF kommittéer för att svara upp mot deras önskemål. De externa kontakterna sköts genom en kanal vilket är en fördel.
Gruppen skall genom dessa kontakter vara lyhörda för möjligheter till det stöd som främst kan fås från RF och dess närstående delar.


3. Ekonomi
Verksamheten inom BUC upptas i stort av UtbK tidigare verksamhet.
Lägerverksamheten finns inom förbundets budget för IV, JK .

De extra medel som torde behövas är för att knyta till oss den kompetens som oundgängligen behövs på tränarsidan samt subventioneringar för att kunna hålla hög takt i omskolning och nyutbildningar. Kostnader som i övrigt tillkommer är delar av den planerade utvecklingsverksamheten ex tränarseminarier, fortbildning tränare, inköp av träningshjälpmedel böcker och tidskrifter. På plussidan finns de samordningsvinster som kan göras genom avtal, lokalisering till i huvudsak en plats etc. Övriga verksamheter i stöd mot SDF genomförs som rent intäktsfinansierad verksamhet.

För varje nytt verksamhetsår görs en detaljerad verksamhetsplan med vidhäftad budget kopplad till uppsatta mål. Inom denna plan finns såväl kommittéernas som SDF önskemål inlagda. För att ekonomiskt genomföra planerad verksamhet är det av stor vikt att SvBF subventionerar kursavgifterna.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:54 Skribent: BUC

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info