Årsmöte 2009

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte lördagen den 10 oktober 2009 kl. 09.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Nedan finner ni alla inkomna motioner (14), styrelsens yttrande samt styrelsens förslag och rapport.
Alla motionerStyrelsens yttrande på motionerna  / Styrelsen förslag och rapporter

Protokoll från årsmötet 2009

FÖREDRAGNINGSLISTA  VID
Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2009-10-10 Kl. 09.00 på Hotell Scandic Anglais, Stockholm

 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Fastställande av officiella organ
 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag samt rapporter:
  10.1 Införande av ny licensform samt ändring av licensnivåer
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens förslag, träder ikraft vid faktureringen juni 2010
  10.2 Damer kan välja att spela i ett damlag
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens förslag, träder ikraft 2010/2011
  10.3 Föreningar kan ingå samarbetsavtal för spelarutbyte under säsongen
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens förslag, träder ikraft 2010/2011
  10.4 Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella seriesystemet och lagen kan avancera fritt i systemet med undantag för elitserien
  Beslutades att återremittera förbundsstyrelsens förslag
  10.5 Förändring av slutspelet
  Beslutades att bifalla Seriekommitténs tilläggsyrkande, att i kval till Elitserien spelas den tredje matchen över två serier, övriga 1 serie, i övrigt beslutades enligt förbundsstyrelsens förslag, träder i kraft till slutspelen 2009/2010
  10.6 Stadgeändring § A 32 Konstituerande möte
  Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt förslag
  10.7 Omlagt verksamhetsår (rapport)
  10.8 Översyn straffskalor (rapport)
  10.9 Utredning av reseutjämningssystem (rapport)
 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 
  11.1 Kulladals BS - Införande av tidsgräns för deltagande i SvBF:s styrelse
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.2 Kulladals BS - Slopande av gällande strike-out regel
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande (se styrelsens förslag nr. 5)
  11.3 Kulladals BS - Förändring av nordallsvenskan för herrar
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.4 Kulladals BS - Införande av 18-lagstabell
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.5 Kulladals BS - Införande av riksval till Elitserien för herrar
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.6 
  Göteborgs BF - Införande av riksval till Elitserien för herrar
  Beslutades att bifalla Kai Pärnanen, Västerbotten avslagsyrkande av motionen, vilket betyder att nuvarande system behålls oförändrat
  11.7 Göteborgs BF - Slopande av gällande strike-out regel
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande (se styrelsens förslag nr. 5)
  11.8 Hallands BF - Slopande av gällande strike-out regel
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande (se styrelsens förslag nr. 5)
  11.9 Stockholms BF - Affärskoncept kring Individuella SM
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens förslag att motionen är besvarad genom utlåtandet över motionen
  11.10 Stockholms BF - Återgång till gamla seriesystemet samt slutspel ska omarbetas eller läggas ner
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.11 Stockholms BF - Avskaffa kvotering av lag till elitserien
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.12 Stockholms BF - Ändring av betalsystemet vid seriematcher
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.13 Skånes BF - Ändring av övergångsregler för ungdomar upp till 16 år
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
  11.14 Närkes BF - Playbowl omprövas eller avslutas
  Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte
 14. a) Val av halva antalet (3 st) styrelseledamöter för en tid av 2 år 
  b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
 15. 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte
 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.