Årsmöte 2007

Svenska Bowlingförbundets årsmöte avhålles söndag 30 september 2007 kl.09.00 på Elit Hotel Strandbaden, Falkenberg.


Till årsmötet 30 september har vi mottagit 16 motioner från distriktsförbunden samt en motion från en förening, alla mottagna senast den 12 juni 2007.

Alla handlingar till årsmötet 2007 hittar du här: Årsmöteshandlingar


FÖREDRAGNINGSLISTA
 VID 
Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2007-09-30 kl 09.00 på Elit Hotel Strandbaden, Falkenberg

 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Fastställande av officiella organ
 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
  10.1 Stadgeändring Gösta Zellén fonden
  Förbundsstyrelsens förslag bifölls
   
  10.2 Stadgeändring - valbarhet i våra styrelser
  Förbundsstyrelsens förslag bifölls
   
  10.3 Övergång vid flytt
  Förbundstyrelsens förslag bifölls, som träder i kraft omedelbart, samt utreda nuvarande regler
   
  10.4 Dispens för övergång vid SM-slutspel
  Förbundsstyrelsens förslag bifölls
   
  10.5 Svensk Bowling 100 år
  Förbundsstyrelsens förslag om finansering bifölls, men distrikten får själva välja hur de finansierar motsvarande 60;-/senior i två år, samt 30;-/junior.
   
  10.6 Damer i Herr Boss
  Förbundsstyrelsens förslag återremitterades med möjlighet för beslut vid bowlingkongressen i februari 2008
   
  10.7 Enhetlig seriepyramid
  Förbundsstyrelsens förslag bifölls
   
  10.8 Stadgeändring - revision,revisorer
  Förbundsstyrelsens förslag bifölls

   
  10.9 Delrapport Organisationsutveckling - verksamhetsregioner/samverkan  
  10.10 Rapport Playbowlmedlemskap  
  10.11 Delrapport Ekonomiutredning  

 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit  förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden:
  11.1 Gotlands BF ang stadgeändring betr. Kapital A § 10 p. 4 och p. 5 
  Motionen avslogs (se styrelsens förslag nr. 2)
   
  11.2 Östergötlands BF ang damlag och herrlag i samma serie
  Motionen avslogs
   
  11.3 Östergötlands BF ang damer får spela i blandat lag t.o.m div. 1
  Motionen avslogs
   
  11.4 Stockholms BF ang DM som SM-kval
  Motionen avslogs
   
  11.5 Stockholms BF ang SM-slutspel för herrar och damer i en och samma hall 
  Motionen avslogs
   
  11.6 Stockholms BF ang utökat ekonomiskt stöd för klubbar med stora rese- & logikostnader
  Motionen avslogs
   
  11.7 Stockholms BF ang betalning av matcher vid seriespel
  Motionen avslogs
   
  11.8 Stockholms BF ang införa regelverk för "oljeprofiler" vid seriespel
  Förbundsstyrelsens yttrande bifölls
   
  11.9 Stockholms BF ang avskaffning av matchprotokoll vid seriespel
  Förbundsstyrelsens yttrande bifölls
   
  11.10 Stockholms BF ang Kapital A § 10 p. 4 och p. 5 
  Motionen avslogs (se styrelsens förslag nr. 2)
   
  11.11 Stockholms BF ang Norrlandssegraren får möta förlorarna i syd/mellan i ett slutspel
  Motionen avslogs
   
  11.12 Stockholms BF ang banbehandling i slutspel till elitserien
  Förbundsstyrelsens yttrande bifölls
   
  11.13 Stockholms BF ang slutspelet till elitserien i hallar med laminat/scoring online
  Motionen avslogs
   
  11.14 Göteborgs BF ang översyn av straffskalorna för svensk bowling
  Förbundsstyrelsen förslag om att tillsätta en utredning bifölls
   
  11.15 Göteborgs BF ang dispens för klubbar som spelar SM-slutspel
  Motionen avslogs (se styrelsens förslag nr. 4)
   
  11.16 Hallands BF ang förändring av BOSS-systemet
  Motionen bifölls
   
  11.17 Arena BC/BK June ang BOSS-modellen fungerar inte
  Motionen avslogs
   

 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte
 14. a) Val av 3 st  styrelseledamöter för en tid av 2 år 
  b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte
 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte