Årsmöte 2022

Inkomna motioner

Motion 1 - Karens för nedflyttning av spelare.pdf

Motion 2 - Ändringar seriesystemet.pdf

Motion 3 - Samarbetsavtal herrar.pdf

Motion 4 - Uppflyttning mellan divisioner.pdf

Motion 5 - Farmarlagens roll.pdf

Motion 6 - Regelverk för paratävlingar.pdf

Motion 7 - Föreningsbyte under pågående säsong.pdf

Motion 8 - Nya oljeprofilsregler.pdf

Motion 9 - Rak serie i Allsvenskorna.pdf

Motion 10 - Tillägg spelbarhet sista 2 omgångarna plus kval och slutspel.pdf

Motion 11 - Ändring av val när HCP beräknas i tävlingar.pdf

Motion 12 - Division 4.pdf

Motion 13 - Resebidrag 3-manna SM.pdf

Motion 14 - Fakturering av licensavgift.pdf

Motion 15 - Inspelningstid.pdf

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 2 oktober 2022 enligt föredragningslista nedan.

                                            

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2022-10-02 på Quality Hotel Winn, Haninge

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
 
11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni 
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. a) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.