Hem / Årsmöte / Tidigare årsmöte / Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar 2020.pdf

Inkomna motioner med styrelsens svar

Motion - Nytt DM med motionssvar.pdf

Motion div 3 med motionssvar.pdf

Motion 4-banorshall med motionssvar.pdf

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1920.pdf

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 3 oktober 2021 enligt föredragningslista nedan.

                                            

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2021-10-03 på Quality Hotel Friends, Solna

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
 
11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni 
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. a) Val av styrelseordförande för en tid av 2 år

      b) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      c) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.