Hem / Årsmöte / Tidigare årsmöte / Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Protokoll från förbundsmötet 2019

Handlingar till årsmöte:

Årsmöteshandlingar till förbundsmötet 2019

Verksamhetsberättelsen 2018-2019:
Del 1 Förvaltning och ekonomisk redovisning
Del 2 Nationella Serien
Del 3 Statistik (uppdaterad efter årsmötet)

 

___________________________________________________________________________

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 6 oktober 2019 enligt föredragningslista nedan.

                                            FÖREDRAGNINGSLISTA

VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2019-10-06 på Quality Hotel Will, Haninge

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
 
11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.