Hem / Årsmöte / Tidigare årsmöte / Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Inkomna motioner med styrelsens svar
Styrelsens förslag 
Bilaga till styrelsens förslag nr 3 - Regionsfrågan

Protokoll från årsmötet 2017-10-01

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 1 oktober 2017 enligt föredragningslista nedan.

                                            FÖREDRAGNINGSLISTA

VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2017-10-01 på Scandic Alvik, Stockholm

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
     

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.