Hem / Årsmöte / Tidigare årsmöte / Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

Inkomna motioner 2015 med förbundsstyrelsens yttrande

Protokoll från förbundsmötet 2015

 Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 27 september 2015 enligt föredragningslista nedan.

 FÖREDRAGNINGSLISTA VID

 Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2015-09-27 kl. 09.00 på Scandic Alvik,  Stockholm

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
      10.1 Förslag till stadgeändringar (modernisering/anspassning)
      10.2 Årsmöte vartannat år

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:
      11.1 Stockholms BF - Hcp-systemet hämmar tävlingsviljan
      11.2 Stockholms BF - Spelordning i 6-banorshall
      11.3 Norrbottens BF - Förslag till utbildningar
      11.4 Norrbottens BF - Hur kan bowlinggymnasiet höja sin kvalitet
      11.5 Västmanlands BF - Regler för arrangerande av kvalspel
      11.6 Västergötlands BF - Förtydligande avseende spelbarhet
      11.7 Västergötlands BF - Förslag att förändra individuella SM
      11.8 Getine BK - Antal reserver i seriematch
      11.9 Getine BK - Uppträdande vid tävlingsspel

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till   
      nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,        
     jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen fö
       nästkommande ordinarie förbundsmöte.