Årsmöte 2014


Årsmöte 2014


Protokoll från förbundsmötet 2014

Styrelsens förslag

Motioner och styrelsens svar

 

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 28 september 2014 enligt föredragningslista nedan.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

VID

 

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte
2014-09-28 kl. 09.00 på Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:

      10.1 Förslag till förändring avseende valbarhet i styrelse
      10.2 Förslag till förändring avseende säsongsplanering
      10.3 Förslag till årsmöte vartannat år
      10.4 Förslag till att valberedningen framöver föreslår styrelsens arvode
      10.5 Förslag till förändring avseende fördelning av serieavgifter i nationella
              serien

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

      11.1 Småland/Blekinge BF - Antal utländska spelare per klubblag
      11.2 Hälsinglands BF - Rättvisare kvalmatcher
      11.3 Västergötlands BF - Regler för ledsagare/assistent vid rännspel
      11.4 Göteborgs BF - När man lägger kvalspel
      11.5 Göteborgs BF - Antal utlänska spelare per klubblag
      11.6 Siljan BK - Ta fram ett hcp-system för pensionärer
      11.7 Bulltofta BK - Gällande regler för farmarlag

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till   
      nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,        
     jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för

      nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:12 Skribent: Förbundskansliet
E-post: This is a mailto link