Hoppa till sidans innehåll

Söka Bidrag


Bidrag till er verksamhet

LOK-stöd statligt och LOK-stöd kommunalt

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.

Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 aug och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 feb.

Idrottsförbund och SISU-distrikt

Via ert lokala Idrottsförbund så kan man få stöd i olika former

Kontakta ert IF och er kontaktperson så får ni reda på hur ni kan få stöd av ex. Skånes Idrottsförbund

SISU Idrottsutbildarna jobbar för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet, alltid med idrottens behov som utgångspunkt. Tillsammans gör vi föreningarna och idrotten starkare.

Projektstöd IF barn och ungdomar    13-20 år

Idrottslyftet upphörde efter 2019 men det finns möjlighet för din förening att istället söka projektstöd under perioden 2020–2021. Fokus kommer att ligga på att behålla era ungdomar och att utbilda nya ledare. Möjligheten till rekryteringsstöd försvinner under denna period.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2021- Ansökan är nu öppen igen

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av er ungdomsverksamhet i ålderspannet 13-20 år. Nya ansökningar kan skickas in fr o m 12 februari 2021. 

Bowlingföreningar har möjlighet att söka projektstöd för följande behållaperspektiv (ej rekrytering):  

 1. Föreningssamverkan
 2. Bowlingskolor
 3. Klotbidrag
 4. Nya träningsformer
 5. Utbildning – (Grundtränarutbildnin), TUG (Tränarutbildning grund) och ETBF Level 1  

 

Projektansökan år 2021 - så här går det till:

Vi har skapat separata formulär för de olika inriktningar som det finns möjligheter att söka bidrag för, se ovan. Ansökningsformulär hittar du på klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Mer info hur ni ansöker klicka här  

Föreningssamverkan

Bli en modern förening! Utveckla er förening genom att arbeta modernt, där många gör lite för att få kraft att driva och utveckla. Lära sig att fördela arbetet på flera, så att man bli mindre sårbar och får mer tid till allt! 

Vi ser gärna samverkan med andra föreningar, hallen och distrikten. Detta är en viktig och prioriterad fråga för att behålla och vara attraktiva för våra medlemmar! 

Bowlingskola

Vi vill att flera föreningar tillsammans erbjuder verksamhet för ungdomar. Starta en bowlingskola för ungdomar 13-20 år ihop med annan förening eller i egen regi. Vid samverkan mellan föreningar önskar vi separata ansökningar från resp klubb. I "Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé. 

Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Klotbidrag/utrustning för nybörjare

Även detta år kommer möjligheten att söka ett fast bidrag för klotinköp, att finnas. Ett stöd som ger möjlighet för ungdomar 13-20 år att redan från början få spela med ett eget klot. Bidraget är ett fast belopp som beviljas med 400:-/klot.

Nya träningsformer

Tag möjligheten att utveckla och förnya era träningsformer som kan bidra till att ge stimulans och utveckling för era barn och ungdomar så ni får behålla dem länge i er verksamhet.  

Utbildning

Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare.
Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga, mer info vad som gäller klicka här.

Endast upptill 20 år 

Nytt för denna period är att målgruppen skall vara ungdomar 13-20 år. Ni har möjlighet att söka stöd till duktiga unga i föreningarna för att motivera och stimulera till fortsatt utveckling. Kom också ihåg att söka LOK-stöd för era ungdomar, där är åldersgränsen oförändrad 7-25 år och möjligheten finns två ggr/år, 25/8 och 25/2.

Så här går det till att söka LOK-stöd, klicka här

Tänk på att:

-  inte vara rädd för att ta ut egenavgift av era ungdomar, steget upp till att bli senior kan bli stor och då finns risken att man tappar ungdomen.

Ansökningstid

Vi uppmuntrar till samverkan med andra föreningar för gemensamma aktiviteter. Bli fler ledare, utbilda dessa för att kunna utveckla och driva en modern förening och självklart för att öka förutsättningarna att rekrytera och kunna ta hand om fler barn/ungdomar.

Vi fortsätter att ha löpande ansökningstid = ”först till kvarn”, så ansök snarast dock senast 2021-10-01

Bidrag från ditt Distriktsförbund (DF) 

Föreningar kan även söka medel från distriktsförbunden. Läs med om Projektsstöd för barn och ungdomar 2020-2021 på RF:s hemsida.

Övriga bidrag 

Här hittar ni ytterligare information om bidrag som finns att söka.

Frågor

Frågor om det nya projektstödet kan skickas till This is a mailto link eller på tel. till Marianne Norberg 08-699 60 41.

Återrapport 2021

Återrapportering för Projektstöd till barn och ungdomar skall vara insänd senast 31 december 2021.

Vi har som regel inom SvBF att om återrapportering uteblir påverkar det ansökningar som kommer in under 2021. Om ni beviljats medel under 2020 måste alltid återrapporten vara inskickad och godkänd INNAN ni kan beviljas ev nya bidrag.

Återrapporterna är en viktig del för er och för oss.Kommun 

Här skiljer det sig mellan alla kommuner. Det som förekommer på de flesta orter är:

-       Lokalbidrag (för hyra)

-       Verksamhetsbidrag (för hyra, för aktiviteter, för er verksamhet)

-       Lovbidrag (för aktiviteter via föreningen på skollov)

-       Projektbidrag/Evenemangsbidrag (vid tävlingar och större projekt)

Bidragsförslag

Stipendier och fonder

RF-stipendier Riksidrottsförbundet administrerar ett antal stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. Här finns information om till vilka grupper de olika stipendierna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.

PostkodstiftelsenVi arbetar brett och stöttar projekt som till exempel vill förändra normer genom konst och kultur, arbeta för barns rättigheter, åstadkomma social förändring med idrott som verktyg, rädda vår miljö och den biologiska mångfalden, skydda och stärka yttrandefriheten, hitta nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer, verka för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa för alla. Och mycket mer! Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld. 

Gustav V:s fond För vad kan man söka? Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.

Ledarutbildning
Stiftelsen ger stöd till följande typer av ledarutbildning:

 • Ledarutbildning som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap vad gäller demokrati och värdegrundsarbete,
 • Ledarutbildning av unga människor som utförs i ömsesidigt samarbete med en organisation i ett eller flera andra länder och har värde för alla parter,
 • Ledarutbildning som innebär erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser mellan unga ideellt aktiva, i lokalsamhället, Sverige eller internationellt.

Idéer för livet - Skandiafonden Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället. Det gör vi med arbete inom tre huvudsakliga områden:

 • Projekt med förebyggande insatser riktade till barn och unga
 • Samarbete med forskare för att utveckla verktyg och metoder
 • Utbildningar och nätverksträffar

Crafoordska stiftelsen Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Uppdaterad: 15 APR 2021 14:04 Skribent: Johan Ekström
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info