Hoppa till sidans innehåll

NBF:s stadgar


Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Bowlingförbundet.

Kap 1       ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Uppgift

Närkes Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta i enlighet med SvBF:s ändamål.          

2 §      Sammansättning

Närkes Bowlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bowlingförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 §      Verksamhetsområde

SDF:s verksamhet utövas inom följande geografiska område

-          Örebro Län utom den del som tillhör Värmland

4 §      Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av Svenska Bowlingförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 §      Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-möte, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsen arbetsområde.

6 §      Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april.

7 §      Sammansättning av styrelse m m

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

Kap 2       SDF-MÖTET

 

8 §      Sammansättning och beslutmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.

SDF-möte består av ombud för SDF:s röstberättigade föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9 §      Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s SvBF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

10 §    Kallelse m m

SDF-mötet hålls årligen före 10 juni på dag, som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i av Svenska Bowlingförbundets årsmöte fastställda organ samt genom brev till föreningarna senast en månad före mötet.

Föredragningslistan för mötet jämte förvaltnings- och verksamhetsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 10 dagar före mötet.

11 §    Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 maj – 30 april.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 april har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Bowlingförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om föreningen deltar i mötet med två ombud, utövas rösträtten av det ena ombudet. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Om detta inte angivits äger det ombud som nämnes först i fullmakten rätt att utöva föreningens rösträtt.

Där icke annorlunda stadgas avgörs alla frågor med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. All omröstning sker öppet därest röstberättigat ombud vid val icke yrkar sluten omröstning.

12 §    Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma

1.       Upprop och fullmäktigegranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrelsen har upprättat för SDF.

2.       Fastställande av föredragningslista för mötet.

3.       Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.       Val av ordförande för mötet.

5.       Val av sekreterare för mötet.

6.       Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

7.       Föredragning och behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a.  SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/5 – 30/4.

b.  SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/5 – 30/4.

c.  SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

9.       Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsens för en tid av ett år.

10.   Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.

11.   Val av två revisorer och en suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år.

12.   Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

13.   Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvBF:s årsmöte.

14.   Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.

15.   Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till SDF.

16.   Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 14 § samt av SDF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

13 §    Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i till Svenska Bowlingförbundet ansluten röstberättigad förening. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § RF:s stadgar.

Person som innehar ledande befattning eller ekonomiska intressen inom organisation eller företag som producerar eller marknadsför bowlingutrustning eller tjänster och är fristående från SvBF och dess organisation får inte väljas till ordinarie ledamot av SDF-styrelse.

Styrelsen kan dock för speciella uppdrag till sig adjungera person(er) tillhörande någon av ovanstående kategorier.

14 §    Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslaget från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

15 §    Extra SDF-möte

Extra SDF-möte kan utlysas om styrelsen anser så erforderligt eller minst 2/3 av röstberättigade föreningar så påfordrar. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra DF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänd till ombuden senast sju dagar före mötet.

Kap 3                        SDF-STYRELSEN

16 §    Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.

SDF-styrelsen består av ordförande samt 6 (minst fyra) övriga ledamöter, valda enligt 12 § 10 punkten.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordförande finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vi det närmast därefter följande sammanträdet.

17 §    Åligganden

SDF-styrelsen skall

1.       Verkställa SDF-mötets beslut.

2.       Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

3.       Handha ledningen av SDF:ets verksamhet i enlighet med stadgar, instruktioner och bestämmelser, verkställa överordnade organisationers uppdrag och beslut samt utfärda erforderliga föreskrifter.

4.       Verka för bowlingens utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen.

5.       Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvBF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord.

6.       Handha och ansvara för SDF:s medel.

7.       Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte.

8.       Förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan.

9.       Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SvBF:s styrelse och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden.

10.   Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar.

11.   Bestämma om organisationen av tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare.

12.   Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

13.   Besluta om förtjänsttecken och andra utmärkelser samt föra register över innehavare av densamma.

14.   Fastställa tid och plats för SDF-möte

15.   Besluta om löner och arvoden.

18 §    Arbetsår

SDF-styrelsen arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.

Kap 4                        REVISORER, REVISION

19 §    Revisorer och revision

SDF:s revisorer skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötet.

Kap 5                        VALBEREDNINGEN

20 §    Sammansättning m m

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av SDF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

21 §    Åliggande

Valberedningen skall senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två månader före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

22 §    Förslagsrätt

Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12 §.

Valberedningen skall senast 14 dagar före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

23 §    Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12 §.

24 §    Särskilda bestämmelser

1.       För förening och föreningsmedlem gäller av RF fastställda allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter.

2.       För rätt att anordna och deltaga i tävlingar gäller av SvBF fastställda tävlingsbestämmelser.

3.       För tävling om distriktsmästerskap och eventuellt B-distriktsmästerskap gäller av SvBF fastställda mästerskapsbestämmelser.

4.       För serietävling gäller SvBF:s fastställda seriebestämmelser.

Uppdaterad: 15 MAJ 2010 09:08 Skribent: Peter Lagerroos

Symbol för Idrottslyftet

 

 

 

Postadress:
Närkes Bowlingförbund
Idrottens hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info